Historisk överenskommelse om Cityförnyelse

Stockholms stad och fastighetsägarna i City har för första gången enats om en gemensam vision för hur City ska utvecklas mot mer folkliv, bostäder och butiker. I visionen pekas lägen ut för 1 000 nya bostäder. Dessutom lyfts de gator och platser fram som ska rustas upp.

– Stockholms City ska få liv igen. Nu finns planer för 1 000 nya bostäder, fler butiker, restauranger och ökad trygghet. Dagens överenskommelse är historik. För första gången har staden och fastighetsägarna en gemensam bild av hur City ska utvecklas, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Med nya bostäder och fler livfulla bottenvåningar får dagens bakgator liv. En av de gator som kommer få fler bostäder i framtiden är Malmskillnadsgatan. Det betyder mycker för att öka tryggheten och attraktiviteten under hela dygnet. De första nya bostäderna i City kan börja byggas redan nästa år, säger Kristina Alvendal (M).

I visionen pekas inte bara paradgator ut, utan tyngd läggs på att identifiera lugnare platser som passar väl för bostäder och handel. Exempel är bl.a. Brunkebergstorg, Malmskillnadsgatan, Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan. Dessutom planeras det för ett attraktivt gångstråk längs kajen från Kungsbron hela vägen till Blasieholmen.

Visionsdokumentet för Cityinitiativet finns här.


Ungdomsbostäder föreslås på bl.a. Årstalänken

Flera platser för tillfälliga ungdomsbostäder i Stockholm föreslås idag. Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Alliansen undersökt platser där bostäder snabbt kan komma till stånd. Ett av förslagen är att bygga designade modulbostäder på gamla Årstalänken.  

– Stockholm ska bli en stad där unga kan flytta hemifrån. Därför föreslår jag att tillfälliga bostäder byggs snabbt på exempelvis gamla Årstalänken. Med designade modulbostäder kan fler unga få bostad snabbare, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

De designade modulbostäderna är tänkta att stå på platser som väntar på att permanenta byggen ska dra igång. Efter detta flyttas de enkelt till en ny plats. Det finns gott om platser eftersom Stockholm kommer att utvecklas under de närmaste åren. Stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut om platserna den 9:e september.

(mer …)


20 000 byggjobb förlorade med rödgrön bostadspolitik

Rödgrön bostadspolitik i Stockholm skulle leda till 20 000 färre byggjobb. Det visar statistik från SCB och Bygganalys. De rödgröna har sedan förra valet, var för sig eller tillsammans röstat nej till 7 948 av de bostäder som byggs i Stockholms stad. Det motsvarar 19 597 arbetstillfällen.

– Ett kraftigt byggande leder både till att fler kan få en egen bostad och att fler jobb skapas. Därför skulle rödgrön bostadspolitik slå mycket hårt mot Stockholm. Nya siffror från SCB visar att uppemot 20 000 jobb skulle försvinna med de rödgröna, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Enligt SCB och Bygganalys krävs 2,4 årsarbetskrafter för att bygga en lägenhet i ett flerbostadshus. För ett småhus gäller 3,1 årsarbetskrafter. De rödgröna har var för sig eller gemensamt röstat nej till 7203 lägenheter och 745 småhus. Det innebär att 19 597 arbeten förlorats med de rödgröna.

– Alliansen har sedan förra valet fattat beslut om 17 000 nya bostäder. Hälften av dessa är de rödgröna emot. Vilket besked ger de rödgröna till alla de som bor hemma eller jobbar i byggindustrin, undrar Kristina Alvendal (M).

Moderaternas undersökning av samtliga bostadsbeslut i Stadsbyggnadsnämnden sedan förra valet visar att de rödgröna, var för sig eller tillsammans, röstat nej till 7 948 bostäder.

Rapporten om 20 000 förlorade arbetstillfällen finns här »


Moderaterna föreslår ny bro över Djurgårdsbrunnskanalen

Gestaltningsförslag för ny DjurgårdsbroModeraterna vill utveckla Nationalstadsparken med en ny bro mellan Gärdet vid Tekniska Museet och Rosendals slott på Södra Djurgården.

– Djurgården är Stockholms populäraste park. Med en ny bro kan fler stockholmare promenera mellan parkens delar och tillgängligheten till det gröna och museerna ökar. Jag vill att bron ska knyta an till den känsliga miljön vid kanalen, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

På den föreslagna platsen har det tidigare funnits broar. Den första byggdes redan på Karl XIV Johans tid och den senaste för Stockholmsutställningen 1930.

(mer …)


Ny parkpolitik från Moderaterna – alla stockholmare ska max 300 meter till närmaste park

Moderaterna i Stockholm presenterar idag en ny parkpolitik med stora grönsatsningar. Flera nya parker ska anläggas och en kvarts miljard kronor ska satsas på stadens parker under de kommande fyra åren. Satsningarna kommer att göras i samtliga stadsdelar och fokuseras på trygghet, barns lek och större närhet till parker.

– Stockholm är en fantastisk stad med det gröna och blå. I det växande Stockholm vill vi moderater satsa stort på att förstärka de gröna kvaliteterna. Med en kvarts miljard kronor till parker under nästa mandatperiod kommer både fler grönområden och bostäder skapas för dagens och framtidens stockholmare, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Stockholmarna älskar sina parker. Vi vill satsa stort på fler och bättre parker, mer träd och lekplatser. Parkerna är till för både barn och vuxna och avståndet ska inte vara mer än 300 meter, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Sammanfattning av förslagen:

* Vi lovar att satsa en kvarts miljard kronor på Stockholms parker 2011-2014.
* Vi satsar i alla stadsdelar i hela Stockholm – där störst behov finns satsas mest pengar*
* Vi lovar nya parker i Stockholm
* Vi lovar 15 000 nya träd
* Vi vill satsa på bättre och tryggare belysning
* Vi vill satsa på fler kvalitativa lekparker
* Vi vill satsa på plaskdammar för barn
* Vi vill satsa på fler barnbänkar
* Vi vill satsa på fler planteringar och mer blommor

Stockholms nya parkpolitik presenteras i rapporten som du finner på denna länk. Där finns också satsningarna nedbrutna per stadsdel.