Stockholm får klimatsmarta fastigheter

På tisdag fattar Fastighetsnämnden beslut om att satsa 85 miljoner kronor på att minska husens klimatpåverkan genom energieffektiviseringar. Satsningen genomförs under två år och minskar utsläppen med motsvarande 232 bensindrivna bilar eller 89 oljeeldade villor.

– Stockholms stad ska gå först i ledet när det gäller att klimatanpassa våra fastigheter. Nu storsatsar vi för att minska utsläpp och på så sätt i förlängningen spara både miljö och pengar, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Investeringen minskar koldioxidutsläppen med 812 ton, utsläppen av svaveloxid med 412 ton och utsläppen av kväveoxid med 799 ton. När investeringen är genomförd beräknas dessutom stadens kostnader för uppvärmning att sjunka med 4,2 miljoner kronor per år. Bland de åtgärder som ska genomföras finns bl.a. installationer av värmeåtervinning, nya ventilationssystem och effektivare behovsstyrd belysning.


3333 påbörjade lägenheter 2008

Förra året på börjades 3333 nya lägenheter i Stockholm enligt nya siffror från stadens statistikkontor (USK). Det är ett starkt resultat som ligger väl i linje med stadens planering. Totalt har 12 000 lägenheter påbörjats sedan maktskiftet. Målet om 15 000 nya bostäder vid utgången av 2010 ligger därmed nära.

– Bostadsbyggandet är mycket starkt i Stockholm. Trots svag konjunktur är det mycket viktigt att hålla byggandet igång. Jag är stolt över att kunna presentera så här goda siffror, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– För att hålla en fortsatt hög byggtakt har Alliansen fattat beslut om en särskild byggoffensiv med lägre markpriser för nya hyresrätter, kortare plantider och en satsning på ytterligare sex miljoner kronor för fler planhandläggare på Stadsbyggnadskontoret, säger Kristina Alvendal (M).


(S)-förslag hotar hälften av alla planerade bostäder i Stockholm

Hälften av alla pågående bostadsprojekt avbryts eller omarbetas från grunden. Detta skulle bli resultatet om socialdemokraterna i Stockholm fick bestämma över riktlinjerna för buller vid nybyggnation i Stockholm.

– Stockholm har framgångsrikt visat att det går att bygga bostäder även i bullerutsatta lägen. (S) förslag innebär i praktiken att bebyggelsen skulle bli mera utspridd. Det skulle ge en större miljöpåverkan i form av ökat transportbehov och byggande på orörda grönområden, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Förslaget från (S) skulle betyda slutet för fler bostäder i city. Idén med urbana stråk utmed huvudgator som kan knyta samman inner- och ytterstaden till en promenadstad faller. Det blir dessutom svårare att skapa bostäder i höga hus, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

(mer …)


Stort steg framåt för Förbifarten

Idag kommer genomförandet av Förbifart Stockholm ytterligare ett steg närmare. Stadsbyggnadsnämnden fattar nu beslut om att inleda detaljplaneringen för den stora infrastruktursatsningen som ska binda samman Stockholm.

– Med dagens beslut tas ett stort steg framåt för Förbifarten. Nu går planeringen in i ett intensivare skede och byggstarten kommer därmed närmare. I planen kommer både en tunnellösning och en bro över Lambarfjärden att studeras, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Förbifart Stockholm är ett av Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt. Med dagens beslut följs tidsplanen som ger ett färdigställande år 2018. Förbifarten är en förutsättning för att Stockholm ska kunna växa vidare och att trafiksituationen i staden ska bli bättre, säger Kristina Alvendal.


Ågesta Ridskola rustas för 40 miljoner kronor

Ågesta Ridskola ska rustas upp och anpassas till funktionshindrade och få en modern energianläggning. Fastighetsnämnden fattar beslut om upprustningen den 3 februari.

– Vi vill göra en rejäl upprustning av Ågesta Ridskolas lokaler. Med satsningen på 40 miljoner skapas en modern anläggning som tillgänglig för alla. Att anpassa Ågesta för funktionshindrade är mycket viktigt, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Satsningen innebär en investering i en biobränsleanläggning som ska värma ridskolan. Detta innebär en viktig och stor modernisering, säger Kristina Alvendal.