(S)-förslag hotar hälften av alla planerade bostäder i Stockholm

Hälften av alla pågående bostadsprojekt avbryts eller omarbetas från grunden. Detta skulle bli resultatet om socialdemokraterna i Stockholm fick bestämma över riktlinjerna för buller vid nybyggnation i Stockholm.

– Stockholm har framgångsrikt visat att det går att bygga bostäder även i bullerutsatta lägen. (S) förslag innebär i praktiken att bebyggelsen skulle bli mera utspridd. Det skulle ge en större miljöpåverkan i form av ökat transportbehov och byggande på orörda grönområden, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Förslaget från (S) skulle betyda slutet för fler bostäder i city. Idén med urbana stråk utmed huvudgator som kan knyta samman inner- och ytterstaden till en promenadstad faller. Det blir dessutom svårare att skapa bostäder i höga hus, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Bakgrund:
Idag väntas kommunfullmäktige fatta beslut om Stockholms åtgärdsprogram mot buller. I samband med detta föreslår socialdemokraterna att den nuvarande Stockholmsmodellen revideras. Dagens modell innebär att genom att bygga lägenheter med en tyst sida (max 55 decibel vid fasad) och därmed tillåta högre ljudnivåer på lägenhetens andra sida kan en god boendemiljö uppnås även i stadsnära lägen. (S) förslag är att den högsta tillåtna ljudnivån utomhus vid den tysta sidan ska sänkas (till 50 decibel).

Stadsbyggnadskontoret uppskattar att förslaget från (S) skulle innebära att mer än hälften av dagens planerade byggprojekt måste stoppas.

Exempel på sådana projekt är Norra stationsområdet, delar av Nordvästra Kungsholmen, kvarteren utmed Lindhagensgatan, Fredriksdal och andra resterande delar vid Danvikslösen, Annedal-Mariehäll och i Ulvsunda industriområde skulle omvandlingen till ny blandad stadsdel med 3 500 bostäder stoppas.