Vatten och stadsliv präglar nya Slussen

Den nya trafiklösningen och bebyggelsenArbetet med att ta fram en lösning för Slussens framtida utformning har nu nått fram till plansamrådsskedet. Idag har finansborgarrådet Sten Nordin, miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton samt stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal öppnat plansamrådsutställningen där planförslaget för framtidens Slussen visas upp.

– Stadens vision för den nya Slussen är att den ska vara en mötesplats i världsklass som tar tillvara Stockholms unika närhet till vattnet. Samtidigt ska Slussen vara en trygg och attraktiv kollektivtrafikpunkt och inte minst en fungerande sluss som kan reglera Mälarens vattenstånd. En ny vattennära mötesplats skapas i harmoni med platsens historiska kvalitéer, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Levande stadsrum och nära kontakt med vattnet är bärande inslag i nya Slussen. För promenerande stockholmare skapas trygga offentliga rum medan betong och trafikleder minskar med över hälften. Jag tror att nya Slussen kan bli ett av stockholmarnas mest uppskattade vardagsrum, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

– Slussen är Stockholms viktigaste knutpunkt. I det nya förslaget skapas en modern trafiklösning där gående och cyklister har en naturlig plats. Kajerna blir tillgängligare och utformas så att båttrafik lättare ska kunna angöra Slussen, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Planförslagets huvudpunkter:
·    Vattnet sätts i centrum – vattenrummet mellan Gamla Stan och Södermalm vidgas och närheten till vattnet förstärks genom utökade kajytor och nya terrasser mot vattnet.
·    En trafikplats anpassad till framtidens situation.
·    Förbättrad framkomlighet och vistelsemiljö för gående och cyklister.
·    En attraktiv och trygg knutpunkt för kollektivtrafik med ny bussterminal och entré till tunnelbanan.
·    Nya livliga offentliga platser och tydliga bilfria ytor mellan de utökade kajerna.
·    Nya byggnader med varierande användning för handel, kontor, bostäder och kultur.

Slussens framtid har diskuterats i flera år. I maj 2009 beslutade stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden att förslaget från Foster + Partners och Berg Arkitektkontor ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet med planarbetet och kommande ombyggnation av Slussen. Sedan dess har arbetet pågått med att vidare utveckla detta förslag. Under samrådstiden visas det bearbetade arkitektförslaget från Foster + Partners och Berg Arkitektkontor.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om projektets genomförandeplan under mitten av 2010. Fortsatt planarbete kommer att pågå under 2010 och kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om detaljplanen under 2011.

Samrådet pågår 25 januari till 29 mars.
Fler bilder finns att ladda ner på www.stockholm.se/slussen