Stockholm får trädråd till skydd för gamla träd

Stockholm har ett världsunikt bestånd av gamla skyddsvärda ekar och även värdefull tallskog. Dessa träd saknar idag som regel något särskilt skydd. För att komma tillrätta med detta inrättas nu ett trädråd med en trädchef i staden.

– Stockholm växer och det innebär ett ökat behov av att noggrant se över och skydda våra värdefulla träd och skapa förutsättningar för nyplantering av framtidens grönbehov. Detta kommer att kräva ett nytt arbetssätt där stadens förvaltningar i högre utsträckning samarbetar så att större hänsyn tas till stadens grönska i stadsutvecklingsarbetet, säger miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

– För att förstärka Stockholms grönska vill vi införa en trädchef och plantera minst 15 000 nya träd i Stockholm under de kommande fyra åren. Stadens parker och träd tillhör det som är mest värdefullt i Stockholm. Därför är det viktigt med ett starkt skydd, säger stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M)

– Hänsyn till träden måste tas redan från början vid nybyggnation och det ska finnas en plan för var nya träd ska planteras. Träden ska ges förutsättningar att fortsätta leva och växa till sig långsiktigt, säger borgarrådet och ordföranden i exploateringsnämnden Joakim Larsson (M)

Skrivelse om trädråd läggs under de kommande dagarna i tre nämnder. Skrivelsen nedan:

Skrivelse
Till
Trafik och renhållningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Exploateringsnämnden

Uppdrag att inrätta ett trädråd med en särskild trädchef för Stockholms träd

Stockholm har ett världsunikt bestånd av gamla ekar som står i och nära staden. Det finns även hällmarksbarrskog med stora skyddsvärda tallar. Närheten till träd och natur uppskattas av stockholmarna och är en omistlig del av Stockholms karaktär som grön och blå stad. Det är därför angeläget att finna verktyg för att förena ett värnande om viktiga naturvärden med de krav som ett växande Stockholm innebär. En del i detta är den trädnorm vi vill införa som innebär att ett träd ska planteras för varje bostad som byggs. För kommande fyra år innebär detta minst 15 000 nya träd. För att skapa goda förutsättningar för stadens träd, både de skyddsvärda och de tillkommande, föreslår vi att ett trädråd inrättas under ledning av en särskild trädchef för Stockholm.

Inom Stockholms stad har stora träd idag endast skydd inom vissa detaljplaner, inom Kungliga Nationalstadsparken eller inom natur-/kulturreservat, strandskydd eller biotopskydd. Det finns inte något generellt skydd för gamla träd och staden kan inte skydda träd på annans mark annat än genom ovanstående instrument.

Vad som kan anses vara ett skyddsvärt träd kan variera från träd till träd och från plats till plats. Ett träd i en allé på en innerstadsgata är inte rakt av jämförbart med ett träd i ett större skogsparti i ytterstaden. En definition av vad som ska anses utgöra skyddsvärda träd utifrån Stockholms specifika förutsättningar och varierade bebyggelse behöver därför utarbetas och integreras i stadsutvecklingsarbetet. En sådan definition bör också inbegripa ambitionerna att nyplantera träd i proportion till ny bebyggelse. Stockholm växer och det innebär ett ökat behov av att noggrant se över och skydda våra värdefulla träd och skapa förutsättningar för nyplantering av framtidens grönbehov. Detta kommer att kräva ett nytt arbetssätt där stadens förvaltningar i högre utsträckning samarbetar så att större hänsyn tas till stadens grönska i stadsutvecklingsarbetet. Redan under planarbete vid nybyggnation måste hänsyn tas till de träd som ska sparas och en plan ska göras upp för var nya träd ska planteras. Träden ska ges förutsättningar att fortsätta leva och växa till sig långsiktigt.

Stockholms skyddsvärda träd bör inventeras och trädvårdsplaner upprättas där träden uppfyller kraven för skyddsvärda träd. De skyddsvärda träden ska markeras i detaljplaner och det ska finnas information och kartor på stadens hemsida om var trädfällningsförbud råder.

Med anledning av ovanstående uppdras följande åt kontoret:

För att detta arbete ska komma tillstånd uppdrar vi åt stadsbyggnadskontoret att gemensamt med exploateringskontoret och trafikkontoret, under ledning av en särskild trädchef för Stockholm, arbeta fram ett förslag till inrättande av ett trädråd med olika kompetenser som arbetar förvaltningsövergripande.

I detta arbete bör följande finnas med:

  • Stadsträdgårdsmästarens ansvar ska utökas till att vara stadens särskilde trädchef.
  • I samband med nybyggnation ska en plan för nyplantering av träd upprättas.
  • Rådet ska utarbeta en för Stockholms stad adekvat och tillämpbar definition av vad som ska anses som särskilt skyddsvärda träd
  • Skyddsvärda träd ska markeras i detaljplaner.
  • Trädvårdsplaner ska upprättas för skyddsvärda träd.
  • Det ska vara lätt att ta del av var värdefulla träd finns. På stadens hemsida ska det finnas kartor och upplysning om var trädfällningsförbud råder.

Stockholm den 18 augusti 2010

Joakim Larsson (M)
Ulla Hamilton (M)
Kristina Alvendal (M)